# Etiket
##GENEL #MİLLİYETÇİLİK

MHP Seçim Bildirgesi-1999

TARİHTEN BİR BELGE:
MHP Seçim Bildirgesi-1999

Çin Halk Cumhuriyetinin, Doğu Türkistan’da senelerden beri devam ettirdiği soy kırım, son yıllarda yeni ve daha da şiddetli bir safhaya intikal etmiştir. Dünyanın büyük ve et­kili güçlerinin bu katliam karşısındaki tavırları da hayli dü­şündürücü ve esef vericidir.

***

Türk Milliyetçilerinin uzun yıllardır vurguladığı Türk Dünyası gerçeği, bugün, bağımsızlık ve kurumlaş­ma yolunda önemli mesafeler katetmiş bulunmaktadır. Ancak, Tür­kiye’nin hazırlıksız yakalanması ve uzun yıllardır istikrarsızlık orta­mından kurtulamayışı sebebiyle Türk Cumhuriyetleriyle olan ilişki­lerimiz yetersiz bir düzeyde kalmıştır.

Bu çerçevede, Türk Cumhuriyetlerinin sahip olduğu doğal zenginliklerin büyük devletlerin iştahını kabartması ve bölgeyle il­gili girişimlerin yoğunlaşması, kardeş ülkeler arasındaki iş birliğini zorlaştıran bir başka faktör olmuştur.

Sovyet kültür ve ekonomik emperyalizmi altında 70 yıl boyun­ca ezilmiş, horlanmış ve kültürleri baltalanmış kardeş halkların için­de bulunduğu psikolojik ve sosyolojik durum, işimizi zorlaştıran bir başka unsuru oluşturmaktadır.

Görüldüğü gibi, Türk Dünyası’nın bütününe yönelik her türlü politikanın büyük fedakârlıklar istediği, sabırlı ama duyarlı olmayı gerekli kıldığı ortadadır.

MHP, bu gerçeklerin farkındadır, ama bunların istikrarlı, bi­linçli ve tutarlı politikalarla da mutlaka aşılması gerektiğine inan­maktadır. Son yıllarda, zaten yeterli olmayan iş birliği sürecinde bir duraklama göze çarpmaktadır.

Türkiye, kardeş cumhuriyetlerle olan ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerini süratle geliştirmeli, tarihîn önümüze koyduğu fır­satları heba etmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu çerçevedeki nihaî hedefi, Türk Cumhuriyetleriyle ilişkiler ağını, sıkı ve kalıcı bağlar hâline dönüştürmek olmalıdır.

Türk Dünyası’nın birliği, sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültü­rel alt yapıdan başlayarak safha safha ve sabırla inşa edilmelidir. Bu zorlu ve uzun ama hedefe varılması zorunlu olan bir yolculuktur. MHP, bu yolculuğu, dünyanın soğuk savaştan sonra girdiği sağlıklı bir global düzen ve istikrar arayışı açısından çok hayatî bulmakta­dır. Çünkü, dünyanın 21. yüzyılda gerçek bir barış ve istikrara ka­vuşması, Avrasya’nın barış, istikrar ve iş birliği adası olmasına bağ­lıdır. Avrasya’nın böyle bir düzene ulaşması da ancak Türk Dünyası’nın iş birliği ve refahıyla mümkün olacaktır.

  • Bunun etkin olarak sağlanması amacıyla, “Türk Dünyası Bakanlığı” kurulacak ve Türk Dünyası ile ilişkiler tek el­den koordine edilecek ve yürütülecektir.
  • 1992 yılında büyük umutlarla imzalanan “Karadeniz Eko­nomik işbirliği Anlaşması” en kısa zamanda canlandırıla­caktır.
  • Bununda ilerisinde Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik iliş­kilerin geliştirilmesi ve etkin olarak yürütülmesini sağla­mak üzere “Türk Dünyası Ortak Pazarı” projemizi ger­çekleştireceğiz.

Bahceli_DT1