# Etiket

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU: Devlet Siyasetimizde Milliyetçilik

Devlet Siyasetimizde Milliyetçilik Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU Siyaset kısaca «İdare etmek sanatıdır» diye tarif edilir. Bu sanat üzerin­de incelemeler yapılmış, nazariyeler ileri sürülmüş, usuller tesbitine çalışıl­mış ve gerek millî siyasette, gerek hükümet, gerek devlet siyasetinde muvaf­fakiyet şansının, prensiplerle milletin arzu ve gayeleri arasında uygunluk ol­ması, idare edilenlerin idare edenlerle görüş ve anlayış birliği içinde bulun­ması […]