# Etiket
##GENEL #İSLÂM #Tarih #Tasavvuf

Vahit GÖKTAŞ: Kırgızistan’da Tasavvufî Durum

Kırgızistan’da Tasavvufî Durum
VAHİT GÖKTAŞ
Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi
vgoktas@ankara.edu.tr

Kırgızlar arasında İslamiyet’in yayılmasında, din anlayışlarının şekillenmesinde, geç
dönemlerdeki bağımsızlık mücadelelerinde ve Rusların din karşıtı politikaları karşısında kendi
kimliklerini muhafaza edebilmesinde tasavvufi hareketlerin doğrudan rolü bulunmaktadır.
Bugün hem bölgede hem de Kırgızistan’daki tasavvufi faaliyetlerin yaygınlık ağı, geçmişe
kıyasla oldukça sınırlıdır. Ancak bölgenin kendi kültürel kimliğini yeniden inşa sürecinde
kendi geçmişiyle barışabilmesi bakımından tasavvufun bugün işlevsel bir rolü söz konusudur.
Bu makalede Kırgızistan’daki dini ve tasavvufi duruma dair genel bir perspektif sunulmuş; bu
çerçevede tasavvufun bölgeye yayılma süreci ve günümüzde faaliyet gösteren tasavvufi
hareketlere dair bilgiler verilmiştir.