# Etiket

YAZARLAR DİZİNİ

Burada yer alan isimler ÜLKÜCÜ BELLEK sitesinde kendilerinden, eserlerinden söz edilen yazarlara aittir. Sitede ARAMA yapılarak yazarla ilgili verilere ulaşılabilir. A Ahmed Hikmet Müftüoğlu Ahmet Kabaklı Ali Güngör Arif Nihat Asya Ayşe Filiz Yavuz B Bahaeddin Ögel Bülent Keskin C Cemal Kurnaz Cengiz Aytmatov Cengiz Dağcı Ç Çağatay Özdemir D Dilek Aslaner Durmuş Hocaoğlu E […]

Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU: Devlet Siyasetimizde Milliyetçilik

Devlet Siyasetimizde Milliyetçilik Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU Siyaset kısaca «İdare etmek sanatıdır» diye tarif edilir. Bu sanat üzerin­de incelemeler yapılmış, nazariyeler ileri sürülmüş, usuller tesbitine çalışıl­mış ve gerek millî siyasette, gerek hükümet, gerek devlet siyasetinde muvaf­fakiyet şansının, prensiplerle milletin arzu ve gayeleri arasında uygunluk ol­ması, idare edilenlerin idare edenlerle görüş ve anlayış birliği içinde bulun­ması […]

Ekrem Kadri UNAT: Yüz Yıl önceki Tıbbiye Mektebinde Bir Milliyetçilik Mücadelesi

Yüz Yıl önceki Tıbbiye Mektebinde Bir Milliyetçilik Mücadelesi Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT Bu yıl hekimlikte Türk Milliyetçiliğinin par­lak bir başarısının yüzüncü yılıdır. Bunu kutlama­mız ve bu başarıyı sağlıyanları rahmet ve saygıy­la anmamız gerekir. 14 Mayıs 1839 dan itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede, Türkçenin ihtiyacı hemen karşılayamıyacağma inanan Sultan II. Mahmud’un emriyle Fransızca tıp öğretimi başlamış […]

Prof. Dr. Faruk K. TİMURTAŞ: MİLLİYETÇİLİK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN VASIFLARI

MİLLİYETÇİLİK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN VASIFLARI Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş Milliyetçilik mensup olunan milleti sevmek ve yüceltmek, duygu ve şuuru, milleti ve milliyeti meydana getiren maddî ve manevî unsurlara, müesseselere, değerlere bağlı olmak ve bunların korunması, devam etti­rilmesi, geliştirilmesi için çalışmak mânâsı ifade ettiğine göre, milliyetçi olmak, çok güç bir iştir. Milliyetçilik büyük gayret, fedakârlık, […]

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU: KENDİ KALEMİNDEN AHMED CEVDET PAŞA

KENDİ KALEMİNDEN AHMED CEVDET PAŞA Yusuf HALAÇOĞLU [*] XIX. asrın en tanınmış simâlarından, devlet adamı, hukukçu, müverrih ve vak’anüvis, sosyolog; Düstûr, Mecelle, Kısâs-ı Enbiyâ, Târih-i Cevdet, Tezâkir, Ma’rûzât müellifi Ahmed Cevdet Paşa, Bul­garistan’da Lofça kasabasında doğmuştur. Doğum tarihi, Tezâkir’in 40. tezkeresinde belirttiği üzere «1238 sene-i hicriyyesinde rûz-a, Hîz- ra JfO gün kalarak», yâni milâdî 26/27 […]

  • 1
  • 2