# Etiket

Sadi Somuncuoğlu: Millî Bütünlük, Demokrasi ve İkinci Cumhuriyet

Millî Bütünlük, Demokrasi ve İkinci Cumhuriyet Sadi Somuncuoğlu   Millî bütünlük deyince, bugünkü siyasî sınırlarımız içinde yaşayan Türk milletinin sağlam ve ahenkli bir sosyal yapıya sahip olmasını, bütün fertleriyle aynı kültüre dayalı bir hayat tarzını yaşamasını ve geç­mişten geleceğe bakarken millî şuur bütünlüğüne erişmiş olmasını an­lıyoruz. Esasen, insanlığın milletler ailesinden meydana geldiğini savunan dünya görüşüne […]

Nevzat KÖSOĞLU: Millî Kültür-Mozaik-Etnik Grup

Millî Kültür-Mozaik-Etnik Grup Nevzat KÖSOĞLU   1-Mâhûtlar ve Gafîller([1]) Cumhuriyetin ilk yıllarında, Anadolu halkını ve kültürünü bu top­rakların eski yerlerine bağlamak isteyen görüşler ileri sürülmüştü. Ata­türk’ün de katkılarıyla, Etiler ve Sümerler’in Türk oldukları ispat edil­meye çalışılmış ve tarihimiz, Anadolu’nun derinliklerine bağlanmak istenmişti. Gerçi, Sümerlerin Türklüğü iddiası halen ciddiyetini ko­rumakta ve özellikle dil çalışmaları, dikkatleri yeniden […]

Prof. Dr. Şükrü ELÇİN: TÜRKÇÜLÜK VE MİLLİYETÇİLİK

TÜRKÇÜLÜK VE MİLLİYETÇİLİK* Prof. Dr. Şükrü ELÇİN TÜRK KÜLTÜRÜ, Sayı:368 Millet, müşterek tarih içinde dil, din, ahlâk, terbiye, estetik yâni sanat anlayışı ile aynı ülkü uğrunda birleşmiş müstakil yaşama irâdesine sahip topluluk olarak tarif edilebilir. Türklerin bu sosyal müesseseleri yaratma­ları ve yaşatmaları çok uzun ve şerefli bir tarihin karanlıklarına kadar çık­maktadır. Bu müesseseler nüve halinde […]

Prof. Dr. Faruk K. TİMURTAŞ: MİLLİYETÇİLİK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN VASIFLARI

MİLLİYETÇİLİK VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN VASIFLARI Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş Milliyetçilik mensup olunan milleti sevmek ve yüceltmek, duygu ve şuuru, milleti ve milliyeti meydana getiren maddî ve manevî unsurlara, müesseselere, değerlere bağlı olmak ve bunların korunması, devam etti­rilmesi, geliştirilmesi için çalışmak mânâsı ifade ettiğine göre, milliyetçi olmak, çok güç bir iştir. Milliyetçilik büyük gayret, fedakârlık, […]

M. ÇAĞATAY ÖZDEMİR: 20. YÜZYIL SONUNDA MİLLÎ DEVLET VE KİMLİKLER

20. YÜZYIL SONUNDA MİLLÎ DEVLET VE KİMLİKLER MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR Hacettepe Üni. Edebiyat Fak. Öğrt. üyesi Toplumsal gerçekliğin önemli öğelerinden biri de hiç şüphesiz dev­lettir. Devlet kurumunu açıklayıp kavramak geçmişi, geleceği ve bugü­nü kapsayan bir zaman boyutu içinde yapılmalıdır. Bu bilindiği gibi top­lumsal gerçekliğin tarihsel bir süreç içinde ele alınmasıyla mümkündür (Şayian 1995:15). Bu makalede […]

  • 1
  • 2