# Etiket
##GENEL

Hayati BİCE: DİVÂN-I HİKMET’TE ETİK KAVRAMLAR

DİVÂN-I HİKMET’TE ETİK KAVRAMLAR

Dr. Hayati BİCE


ÖZET
Türk tasavvuf tarihinin ünlü ismi Ahmed Yesevî’nin dokuz yüzyıl kadar önce yazılmış şiirlerini bir
araya getiren Divân-ı Hikmet eserinde etik kavramlara yer verdiği görülebilir. Tıp etiğinin insanlara yarar
sağlama, zarar vermeme, adalet, özerklik ve mahremiyet ilkelerinin bu tarihî eserde yer alması bilim tarihi
açısından olduğu kadar sosyolojik yönden de önem taşımaktadır. Bu çalışmada Yesevî hikmetlerindeki erdem
etiği yaklaşımı ile uyumlu kavramlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahmed Yesevî, Divân-ı Hikmet, Etik İlkeleri, Yararlılık, Özerklik, Mahremiyet

VIII. ULUSLARARASI ТÜRKOLOJİ KONGRESİ Bildiriler Kitabı, s. 274-295
8-10 Ekim 2019 / TÜRKİSTAN

Erişim: https://www.ayu.edu.tr/yayinlar/yayin-detay/9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8