# Etiket
##GENEL

TEMEL İNANÇLARIMIZ / 1969 MHP Seçim Bildirgesi

TEMEL İNANÇLARIMIZ

1- Bizim için Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin birliği, bütünlüğü, saadet ve selâmeti, her türlü düşüncenin üstündedir. Bölücü, ayırıcı, topluma nifak sokucu her türlü davranışın karşısındayız. Türkiye Tarihi ve Türk vatanı, atalarımızın ve hepimizin ortak eseridir. Onu hep birlikte, barış ve kardeşlik düşünceleriyle koruyacağız.

2- Demokratik rejimin emniyeti meselesi en önemli meselelerimiz arasındadır. Rejim sarsılırsa hep birlikte batarız.

Rejimin mükemmelleşmesi için çalışacak. Anayasa ve Kanun hâkimiyetinin sağlanmasını isteyecek hürriyetleri koruyacağız.

3- Ekonomik refah ve sosyal huzur için «Hukukî, siyasi, ekonomik ve toplumsal adalet»ten başka çıkar yol görmüyoruz. Türkiye’yi geri, ekonomik yapısının ârazlarından yokluk ve imkânsızlıktan süratle kurtarmak için devlet ve milletin yeniden teşkilâtlanması gereklidir, bunu gerçekleştireceğiz.

4- Zaptiye devleti değil, gülen ve halkın yüzünü güldüren bir hizmet ve refah devleti kuracağız. Bugünkü, çok masrafla işleyen, memurlarını ezen, halkı usandıran, bir baskı cihazı haline gelen devlet teşkilâtını İdarî reformlarla düzenleyeceğiz. Halkla devletin kaynaşmasını, idarenin hizmetlerinin halka yeter, kolay, sür’atli, külfetsiz ulaşmasını sağlıyacağız. İdarenin halk hizmetinde politik tesir ve tercihlere karşı mutlak tarafsızlığını temin edeceğiz.

5- Devlet, halkın beslenme şartlarına ve imkânsızlıklarına ilgisiz, seyirci kalamaz. Türk milletinin tümünün beslenme şartlarını ve gıda rejimini incelemek ve düzeltmek devlet ödevi olacaktır. Milletin tümü için bölge ve iklim şartlarını da dikkate alan bir gıda beslenme rejim ve standardı tesbit edilecektir. Gıda maddelerinin, tarım ürünlerinin bütün yurtta üretimini artıracak, kalitelerini yükseltecek tedbirler alınacaktır. Herkese iş bulmak, iş sahaları açmak ve geçim imkânı sağlamakla ödevli devlet, yurttaşın gıda rejiminin tesbit edilen standartların altına düşmesini önleyecektir.

Yüksek seviyede et, yağ, süt, sebze, meyve üretim ve tüketimi, hayati değer verdiğimiz ön hedeftir.

6- Hizmet dönemimizde. Türkiye, aç hürler, tok esirler ülkesi olmaktan çıkacaktır. Artık et, yağ, şeker, meyve, sebze lüks gıdalar olmaktan çıkacak her yuvaya girecektir.

Köyde ve şehirde, her ailenin, güzel, sağlam, sıhhî bir eve sahip kılınması değişmez amacımızdır. Yepyeni meskenlerle, bahçeli blok apartmanlarla kurulu yeni mahalleler, kasabalar, şehirler, modern kentler ve köyler kuracağız. Aileler yeni meskenlere yerleştirildikçe, gecekondu sefalethanelerini, izbe ve mağaraları tasfiye edeceğiz.

7- Halkın hayat sağlığı ticarete konu olamaz» Sağlık hizmetlerini, hekimlik ve eczacılığı, milletimizin hizmetine sunacağız. Halkın tümüne parasız sağlık hizmeti, tedavi ve ilâç temini devlet ödevi olacaktır. Sağlık hizmetlerinin yurt sathına yeter ve dengeli dağılımını temin edeceğiz. Hastalıklara karşı mücadeleyi, koruyucu hekimliği ciddiyetle geliştireceğiz.

8- Kuracağımız Sosyal İşler Bakanlığı’na bağlı devlet sigorta kurumu ile bütün vatandaşları sigortalıyacağız. 55 yaşını bitirmiş kadın, 65 yaşını bitiren erkek, kısaca her yurttaşın emekli hukukuna sahip bulunmasını temin edeceğiz.

9- Millî Eğitim hizmetini yurt çapında yeniden teşkilâtlıyacağız. Eğitim, reform ve seferberliğiyle, her yurttaşa kabiliyetine uygun en yüksek eğitim ve öğretim imkânlarını hazırlıyacağız.

Eğitim hizmetinden faydalanmadaki adaletsizliği sür’atle düzelteceğiz. Eğitim ve öğretim hizmetini millî kalkınma plân ve amaçlarına uygun olarak yeniden tanzim edeceğiz.

10- Türkiye’nin hızla kalkınmasını sağlamak için iş gücünün değerlendirilmesi ve harekete geçirilmesi, görevimizdir.

11- Tarım, toprak ve sanayi reformu, temel çalışmalarımızdandır.

12- Vatandaşlar arasında, nimetler ve külfetler, kabiliyet, bilgi, çalışma ve liyakat esaslarına göre adaletle dağıtılmalıdır.

13- Her vatandaş rejimin ve sosyal düzenin, nimetlerinden imkân ve fırsat eşitliği içinde faydalanmalıdır. İltimasın ve rüşvetin kökü kazınmalıdır.

14- Tarihimizde örnekleri bulunan ekonomik, sosyal tesisleri ihya edecek vatandaşlar arasında çağdaş yardımlaşma tesisleri kuracağız.

15- Türk toplumunun belkemiği olan orta sınıfı koruyacak, geliştireceğiz.

16- Nüfusumuzun çoğunluğunu teşkil eden köylü ve işçi vatandaşların temel meselelerini, gerçekçi ve toplumsal metodlarla ele alacağız.

17- Çalışanların emeği, Türkiye’nin ekonomik, sosyal gerçeklerine ve hedeflerine göre değerlendirilecektir.

18- Meşru ve millî menfaatlere uygun sermayeyi, toplumsal akımları sömüren komünizme karşı tamamen güven altına alacağız.

19- Türk sanatını, Türk toplumunun kalkınmasında güçlü hareketli ve faydalı kılmak için sanat hayatını ve sanatçıyı koruyacak ve destekliyeceğiz

20- Türk toplumunun mânevî ve ahlâkî değerlerini koruyacak, geliştirecek ve yükselteceğiz.

21- Türk petrolünü ve madenlerimizi Türk Milletinin yararına olarak değerlendireceğiz.

22- MHP her Türk’ün Türkiye’de, Türkiye’nin de, dünyada önemli bir yeri ve görevi olduğunu bilmektedir. Bu ilkenin ışığı altında, bütün dünyadaki anlaşmazlıkların barışçı yollarla halledilmesi görüşünden yanayız.

23- Türkiye’nin yerini, şeref ve haysiyetini tedirgin edebilecek tutum ve davranışlara karşı, şahsiyetli ve millî bir dış politika ile enerjik ve kararlı olarak, Devletler Hukuku’nun gerektirdiği müdahalelere başvurulmalıdır. Kıbrıs konusunda da aynı şekilde karar ve irade sahibiyiz.

(1969 MHP Seçim Bildirisi)

 

Leave a comment