# Etiket

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU: KENDİ KALEMİNDEN AHMED CEVDET PAŞA

KENDİ KALEMİNDEN AHMED CEVDET PAŞA Yusuf HALAÇOĞLU [*] XIX. asrın en tanınmış simâlarından, devlet adamı, hukukçu, müverrih ve vak’anüvis, sosyolog; Düstûr, Mecelle, Kısâs-ı Enbiyâ, Târih-i Cevdet, Tezâkir, Ma’rûzât müellifi Ahmed Cevdet Paşa, Bul­garistan’da Lofça kasabasında doğmuştur. Doğum tarihi, Tezâkir’in 40. tezkeresinde belirttiği üzere «1238 sene-i hicriyyesinde rûz-a, Hîz- ra JfO gün kalarak», yâni milâdî 26/27 […]