# Etiket
#EDEBİYAT #Şiir Defteri #Yazar Okulu

AHMED REMZÎ DEDE: “Beğenmezsin!..”

TÜRK EDEBİYATINDAN SEÇMELER 
Ahmed Remzî Dede
(ö. 1944)
1
Gönül Mecnûn değilsin hüsn-i Leylâ’yı beğenmezsin
Kime dil-dâdesin mahbûb-i zîbâyı beğenmezsin
2
Şaşırmışsın merâmın Türkçe anlatmakda yazmakda
Acep hayretdeyim elfâzı imlâyı beğenmezsin
3
N’olur bir kerre de âsâr-ı eslâfı tetebbu‘ et
Nasıl Türk oğlusun ecdâdı âbâyı beğenmezsin
4
Şerî‘attan tarîkattan haberdâr olmak istersin
Diyânetten kaçarsın şer‘i fetvâyı beğenmezsin
5
Dilersin âşinâ-yı fenn-i târîh olmayı ammâ
Arapça söylemiş dersin Na‘îmâ’yı beğenmezsin
6
Şifâ bilmiş etıbbâ-yı ecânib işte Kânûn’ı
Fakat Türkçe değildir İbni Sinâ’yı beğenmezsin
7
Kitâb-ı Mesnevî’den iktibâs-ı feyz eder âlem
Acemce bir eser dersin de Mollâ’yı beğenmezsin
8
Akar ağzın suyu na‘tini görsen Fuzûlî’nin
Sana bîgânedir vezniyle ma‘nâyı beğenmezsin
9
Güzeldir Avrupa tahsîlin ammâ Türk idin n’oldun
Gelirsin ecnebî bir kızla Fatma’yı beğenmezsin
10
Layiksin anladık lâkin sana mescitte yer yok mu
Hele havrâya girmezsin kilisâyı beğenmezsin
11
Yeter ey hâme Remzî bî-muhâbâ lâf-ı bî-ma‘nâ
Ki sen de yazdığın eş‘ârı inşâyı beğenmezsin
 

Ahmed Remzî Dede

Leave a comment