# Etiket
##GENEL #*Dr. Hayati BİCE #GÜNDEM #Tasavvuf

Yesevî Türbesi Kuşak Yazıları

GAYBIN ANAHTARLARI
***
Hayati BİCE
***
Yesevi Türbesi kubbe altı kuşak yazılarına bütünüyle hiç bir bir arada yer verilmemiştir. 7 Nisan 2022 tarihinde TVNET çekimleri için yaptığımız ziyarette bu yazıların anlaşılması için ve bölgeye gelecek ziyaretçi ve araştırmacılara yol göstermek üzere yazıların yer aldığı cephe görünümleri ile ayetlerin okunuşu bu yazıda bir arada sunulmuştur.
Türbenin güney cephesinden başlayan ve batı ve kuzey cephelerini de kaplayan kuşak yazı Enam suresinin 59-63. ayetlerini içermektedir.
***
En’am Suresi, 59-63. Âyetler
GÜNEY CEPHESİ
Ve ’indehu mefâtihu’l-ġaybi lâ ya’lemuhâ illâ hü(ve)(c) ve ya’lemu mâ fî-lberri velbahr(i)(c) vemâ teskutu min verakatin illâ ya’lemuhâ velâ habbetin fî zulumâti’l-ardi velâ ratbin velâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn(in)*59*
Vehüve-lleżî
***
BATI CEPHESİ
yeteveffâkum billeyli ve ya’lemu mâ cerahtum bin-nehâri śümme yeb’aśukum fîhi liyukdâ ecelun musemmâ(en)(s) śümme ileyhi merci’ukum śümme yunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn(e) *60*
Vehüvel-kâhiru fevka ‘ibâdih(i)(s) ve yursilu ‘aleykum hafezaten hattâ iżâ câe
***
KUZEY CEPHESİ
ehadekumul mevtu teveffethu rusülunâ vehum lâ yuferritûn(e) *61*
Śumme ruddû ila(A)llâhi mevlâhumul hakk(i)(c) elâ lehül hukmu ve hüve esra’u-lhâsibîn(e) *62*
Kul men yuneccîkum min zulumâti-lberri velbahri ted’ûnehu tedarru’an ve ḣufyeten le-in encânâ min hâżihi lenekûnenne mine-şşâkirîn(e) *63*
***
MEALİ:
Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. *59*
Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O’dur. Sonra dönüşünüz yine O’nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. *60*
O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. *61*
Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O’nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. *62*
De ki: Karanın ve denizin karanlıklarından (tehlikelerinden) sizi kim kurtarır ki? (O zaman) O’na gizli gizli yalvararak «Eğer bizi bundan kurtarırsan andolsun şükredenlerden olacağız» diye dua edersiniz. *63*
***

Leave a comment