# Etiket
##GENEL

Ülkücü Yazarlar Derneği [ÜLKÜ~YAZ] Tüzüğü (Onay Tarihi: 22 Kasım 2012)

Ülkücü  Yazarlar  Derneği

-ÜLKÜ-YAZ- Tüzüğü

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-
Derneğin adı; “Ülkücü Yazarlar Derneği”dir. Kısa adı ise Ülkü-Yaz’dır. “Ülkücü Yazarlar Derneği” bütün Türk milliyetçisi yazarları çatısı altında toplamak amacı ile bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur.
Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı


Madde 2-
Derneğin amaçları şunlardır.
a) Dernek üyesi yazarlar ve onlardan hareketle bütün Türkler arasında Türklük şuurunu işleyip güçlendirmek; Türk milletinin fertlerini milletine karşı görevlerini eksiksiz yapan, entelektüel düzeyi gelişmiş örnek insanlar olarak yetiştirmek; Türk milleti içinde hak, adalet, ahlâk, dayanışma duygularının gelişmesine çalışmak,

b) Üyelerinde Türklük ve Türk vatanına bağlılık duygusunu geliştirmek; Türk tarihine, Türk yurtlarına, Türk diline, Türk kültürüne, millî mukaddesata sevgi bilincini derinleştirmek; dernek üyesi yazarlar arasında karşılıklı işbirliğini, bilgi ve deneyim paylaşımı ile dayanışmalarını sağlamak, Türk dünyasında ve yeryüzünde Türk’ün yaşadığı her yerde faaliyet gösteren yazarları ortak platformlarda bir araya getirmek,

c) Dernek üyesi olan yazarların yazı ve kitaplarının ülkücü dünya görüşüne,  genel ahlak ve edebi kaliteye uygun nitelikte olmasını, nitelikli çalışmaları destekleyip kamuoyunda tanınmasını sağlamak,

d) Dernek üyesi yazarların milli meseleler ve gayrımillî yapılanmalar karşısında birlikte mücadele vermesini sağlamak; üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek, bu çerçevede bilim adamlığı ve sanatçı kimliği ile tavır alan etkinlikler gerçekleştirmek, eserler vermek,

e) Dernek üyesi yazarlar arasındaki ahengin, birlik ve kardeşlik duygusunun korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

f) Türk dünyasında düşünce ve inanç hürriyeti alanındaki her türlü engelin kaldırılması için mücadele etmek, gerektiğinde her türlü bilimsel, hukuki ve maddi yardımda bulunmak,

g) Genç yazarların yetişmesi için gerekli teşvik ve eğitim çalışmalarını yapmak.

h) Dernek üyesi yazarların fikri çabalarını desteklemek,  rehberlik yapmak, yarışma ve ödüllendirmelerle ülke ve dünya ölçeğinde ilkelerini sanatçılarla ve kamuoyu ile paylaşmak, bunun için uygun gördüğü etkinlikleri yapmak,

ı) Yazılı basın ve internette yazılan yazıların, verilen eserlerin eleştirisini  ve tashihini yapmak, gençlere sağlam referans kaynakları hazırlamak…

amacındadır.

 

Genel İlkeler

Madde 3- Ülkücü Yazarlar Derneği ülkücü dünya görüşüne sahip yazarlar tarafından kurulmuştur. Derneğin amaçlarına uyan ve kuruluş gayesine inanan yasal yeterliliğe sahip her okur-yazar T.C. vatandaşı derneğe üye olabilir. Yabancı uyruklu ancak Türk kökenli gerçek kişilerden Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olanlar, ancak dernek yönetiminin oybirliği ile alacağı karar ile derneğe üye olabilirler.

Üyeler, bu tüzükteki haklar ve sorumluluklar açısından eşittirler. Üyeler, birbirlerinin birikimlerine saygı göstermek ve faaliyetlerinde birbirlerine destek olmak zorundadırlar.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4- Dernek, kültürel alanda, başta Türkiye olmak üzere üyelerinin bulunduğu Türk yurtları ile Türk yaşayan ülkeler genelinde faaliyet gösterir.

 

Derneğin Yetki ve Faaliyetleri

Madde 5- Dernek;
a) Amaç maddesinde belirtilen konuları yerine getirmek için her türlü yasal ve meşru faaliyetleri yapar.  Seminer, konferans, panel, açıkoturum, sempozyum, yarışmalar vb. düzenler. Bu doğrultuda yapılacak ilmi inceleme, araştırma ve raporları tanzim eder; fikri üretimlerde bulunur.  Bu doğrultuda basın açıklamaları ve basın toplantıları düzenler. Her türlü ilmi çalışmaya fikri ve maddi destek sağlar. Üstün vasıflı, kültürlü ve becerikli insanlar yetiştirmek gayesiyle kişilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar.

Ülke ve dünya ölçeğinde amaç konularındaki çalışmaları destekleyip özendirecek yarışmalar düzenler; belirlediği kategorilerde çalışmaları ödüllendirir, bunları kamuoyuna ilan eder.

Sosyal dayanışmayı teşvik eden, kültürel ve manevi değerlere uygun basılı yayınlar yapar veya yaptırır. Bu amaca hizmet edecek basılı eser; tiyatro eseri, reklâm filmi, televizyon ve sinema filmleri üretimine yönelik faaliyetler yapar veya yaptırır.

Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda internet ortamından yararlanır; websitesi, forum, sanal kütüphane vb. elektronik medya ortamlarını oluşturur.
b) Araştırma ve geliştirme birimleri kurarak dernek adına kitap, dergi, bildiri,  bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar çıkarır. Başta hat ve  tezhib gibi geleneksel Türk sanatları olmak üzere sinema, tiyatro, resim gibi sanat alanlarında eser üretimi, dağtımı, tanıtımı ve gösterimi hususunda her türlü görevi üstlenir, kaynağı sağlar; üyelerinin eserlerini yayımlar ya da sergiler; yazarların eserlerini halkla buluşturmak için gerekli imkânları sunar; imza günleri gibi etkinlikler düzenler.

Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, edebi, dini, tarihi, sosyal, kültürel araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı, sesli görüntülü yayınlar halinde yayınlatır.
c) Derneğin amaçlarına hizmet edecek lokal, kültürel ve sosyal kuruluşlar kurar ve işletir. İlmi araştırma ve geliştirme merkezleri, enstitüler,  yurtlar,  dinlenme amaçlı tesisler, çocuk bakımevi, gençlik ve spor kulübü, pansiyonlar,  kütüphane,  dershane, etüt eğitim merkezi, kitaplık ve okuma odası, yasaların izin verdiği her kademede okullar, kurslar, misafirhaneler, hayır kurumları ve ticari müesseseler kurar ve bu tür müesseselere her türlü yardımda bulunur. Kültürel ve manevi değerlerimizi ortaya çıkarmak,  korumak ve yaygınlaştırmak için geçici ve daimi kurslar ve sergiler açar. Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe gelir kaydederek amaçları doğrultusunda harcamak şartıyla, gerek görülen yer ve durumlarda her türlü iktisadi işletme açar ve çalıştırır.

Ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar. İhtiyaç sahiplerine ekonomik ve sosyal yardımlarda bulunur. Yaptığı çalışmalar konusunda üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirir.

Derneğe gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.

d) Dernek adına taşınır ve taşınmaz mal edinir. Bina ve tesisler inşa edebilir, kiralayabilir veya ihtiyaç hâsıl olması halinde taşınır ve taşınmaz mallarını satabilir.
e) Ulusal ve Uluslararası toplantılara delege, temsilci veya gözlemci gönderir veya uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet eder.
f) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır.

Derneğin amaçları doğrultusunda, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde gerekli başvuruları yaparak sair faaliyetlerde bulunur.

g) Dernek gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.

İKİNCİ BÖLÜM
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Üyelik

Madde 6- Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Türklüğe gönülden bağlı, ahlâkî değerlere saygılı,  Türklük için karşılıksız çalışmak üzere başvuran ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Derneğe üyelikte; kitap, dergi, makale yazarı kişilerin başvurularına öncelik tanınır.
Derneğe üye olmak isteyen şahıslar yazılı başvuruda bulunurlar. Yönetim kurulu şartları uygun olanların başvurularını kabul eder.  Yabancı uyruklu ancak Türk kökenli gerçek kişilerin derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olma şartı aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak “üye kayıt defteri”ne kaydedilir.

Derneğin şubesi açıldığında da dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Madde 7- Kurucular

Derneğin kurucularının isimleri ve adresleri aşağıdadır:

Adı ve Soyadı:

1) Hayati Bice

2) Şükrü Alnıaçık

3) Kürşat Tecel

4) İsmail Kandemir

5) Behçet Kemal Gürsoy

6)Gültekin Öztürk

7)Metin Bozdemir

8)Ahmet Rasim Sağ

9)Muzaffer Özdallı

Üyelikten Ayrılma

Madde 8- Her üye yönetim kuruluna yazılı bildirim ile başvurmak kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler, yönetim kuruluna yapacakları yazılı bildirim ile üyelikten ayrılmış olurlar. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Madde 9- Üyelikten Çıkarılma

Bir üyenin dernek üyeliğinden çıkarılma kararı, yönetim kurulu tarafından verilir. Çıkarılma kararı üyeye yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı üye genel kurulda itiraz edebilir. Bu durumda üyelik, genel kurulun alacağı karara kadar devam eder.

Üyeler, aşağıda belirtilen hallerde üyelikten çıkarılır.
a) Tebliğ edilmesine rağmen yıllık aidatı ödememek.
b) Dernek tüzüğü ile bu tüzük uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uymamak.
c) Derneğin zorunlu organlarının yazılı kararlarına ve talimatlarına uymamak veya derneğin menfaatlerine aykırı hareket etmek.
d) Derneğin amaç ve ilkelerine ulaşmasına veya gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak.

e) Dernek üyeleri arasındaki dayanışma ve ahengi bozacak şekilde dernek disiplinini aşan tavırlar sergilemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Organları

Derneğin organları şunlardır:

1)Genel kurul,

2)Yönetim kurulu,

3)Denetim kurulu,

 

Dernek Genel Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube si açıldığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin feshedilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Dernek Yönetim Kurulunun Görevleri, Yetkileri ve Çalışma Esasları

Madde 13- Yönetim kurulu, en yetkili temsil ve yürütme organıdır. Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Çalışma şartları ile çalışma kalitesinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
b) Tüzüğü uygulamak, gerektiğinde yorum getirmek, değişiklik teklifleri hazırlamak.
c) Derneğin işleyişi ile ilgili yönetmelikler çıkarmak veya kaldırmak.
ç) Ülke gündemi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
d) Derneğe üyelik için başvuranların bu başvurularını kabul veya red etmek.
e)Dernekfaaliyet raporunu, malî raporu ve tahmini bütçesini hazırlamak ve denetime sunmak.
f) Kabul edilen yetki çerçevesinde, taşınır veya taşınmaz mal satın almak, devretmek, ipotek etmek, kiraya vermek veya lüzumu halinde satmak.
g) Demirbaş satın almak, mevcut demirbaşları satmak veya demirbaştan düşürmek.
h) Personel çalıştırmak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini tespit etmek.
i) Üyelerin bilgi ve deneyimlerini artıracak kurs, seminer ve benzeri eğitim ve sosyal etkinlikler tertiplemek, dinlenme ve sosyal tesislerle kütüphane, basın ve yayın işleri için gerekli tesisleri kurmak.
k) Tüzükle veya yönetim kurulu kararı ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 14- Dernek Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Dernek yönetim kurulu; ayda bir defa dernek başkanının veya başkanın yokluğunda dernek başkan yardımcısının başkanlığında toplanır.
Yönetim kurulu, dernek sekreterinin hazırladığı gündemdeki konularla uygun gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yapılan oylamalarda eşitlik çıkması halinde başkanın oy verdiği tarafın kararı geçerli sayılır.

Dernek Denetim Kurulunun Oluşması; Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

Madde 15- Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç)  yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetleme kurulu, yapacakları ilk toplantıda asıl üyeler arasından bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlar.

Madde 16- Denetleme kurulu, en az altı ayda bir toplanıp çalışmaları denetler. Kurul daha kısa sürelerde de denetleme yapma yetkisine sahiptir. Denetlemenin yapılabilmesi için, en az iki kurul üyesinin hazır bulunması şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır.
Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Tüzüğe uygun olarak idarî ve malî denetimi yapmak ve ara raporunu genel başkanlığa vermek.
b) Dönem sonu raporunu genel kurula sunmak.
c) Yönetim kurulu faaliyetlerinin, toplantı kararlarına ve tüzüğe uygunluğunu denetlemek.
d) Yönetim kurulu kararları ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden üyeler hakkında rapor hazırlamak.

İKİNCİ KISIM
Mali Konular

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 17- Dernek gelirleri;
a) Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  100 (yüz) TL, aylık olarak ta 20 (yirmi) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
b) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler,
c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

d)Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
e) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

f) Mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirlerden,
oluşur.
Bütün gelirler dernek merkezinde toplanır. Paralar, yönetim kurulunca belirlenen banka hesaplarında tutulur.

Kasa Mevcudu

Madde 18- Derneğinkasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Bütçe

Madde 19- Bütçe, yönetim kurulunca hazırlanarak üyelerin onayına sunulur ve kesin şeklini alır. Bütçe, yıllık olmak üzere ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.
Bütçede;
– Gelirler ve kaynakları,
– Giderler ve sarf yerleri,
– Her kademedeki görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik ve diğer ödenekler,
– Çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar,
– Para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (demirbaş ve taşınmaz olarak),
ayrı ayrı belirtilir.

Giderler

Madde 20- Derneğin yapacağı çalışmaların ve bütçesinde gösterdiği harcamaların giderleri yönetim kurulu kararı ile karşılanır.

Yardımlaşma

Madde 21- Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere ve temel ilkeleriyle çelişmeyecek şekilde konfederasyonlardan, federasyonlardan, derneklerden, işçi, işveren ve memur sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ile Tutulacak Defterler

Yönetim kurulu; 31 Mart 2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dernekler Yönetmeliği”nin 32 nci maddesinde istenilen defterleri tutar. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 22- Defter tutma esasları

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Tutulacak Defter ve Kayıtlar

Madde 23- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1., 2., 3. ve 6.ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 24-  Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 25- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 26 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dernek İç Denetimi

Madde 27- Derneğin yöneticilerin ve üyelerin;
a) Tüzükte belirtilen amaçlara uygun faaliyet gösterip göstermediği,
b) Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığı,
hususları yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun denetimine açıktır.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Ayrıca, derneğin idari ve mali faaliyetleri bağımsız denetim kuruluşlarınca da denetlenebilir.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 28- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 29- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 30- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 31- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, denetim kurulu ise 3 (üç)asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 32- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (üç) yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 (yirmi ) üye için 1 (bir ), arta kalan üye sayısı 10 (on)’dan fazla veya toplam üye sayısı 20 (yirmi )’den az ise bu üyeler için de 1 (bir) olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 33- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzük Değişikliği
Madde 34-
Tüzük, Dernek Yönetim Kurulu’nca değiştirilir. Olağan veya Olağanüstü Toplantı gündemine konulmak ve değişiklik önerileri genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı olarak üyelere bildirilmek şartıyla tüzük değiştirilebilir.
Dernek yönetim kurulu tarafından veya üyelerin 1/10’u tarafından hazırlanan değişiklik teklifi, gerekçesi ile birlikte genel kurula sunulur. Teklife ilaveler ve çıkartmalar yapılabilir. Ancak, tüzük değişikliği için genel kurulda toplantı yeter sayısı aranır ve genel kurula katılan delegelerinin 2/3’ünün oyu gereklidir.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde 35- Genel kurul, üye tam sayısının 2/3 (üçte iki) çoğunluk kararı ile derneğin feshine karar verebilir. Derneğin mal varlığı, genel kurulca kararlaştırılan aynı maksatlı başka bir kuruluşa devredilebilir.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ülkücü Yazarlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 36-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Dernek Kurucuları
Madde 37-
Derneğin kurucularından oluşan geçici yönetim kurulu listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Yürütme

Madde 38- Bu tüzük hükümlerini yönetim kurulu yürütür.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri ve görev ünvanları aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin

Adı ve Soyadı :                    Görev Ünvanı:

Hayati Bice                                Başkan

Şükrü Alnıaçık                          Başkan Yardımcısı

Kürşat Tecel                              Sekreter

Behçet Kemal Gürsoy              Sayman

İsmail Kandemir                       Üye

Gültekin Öztürk                         Üye

Muzaffer Özdallı                          Üye

Bu tüzük 38 (otuz sekiz)  madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.

0 Comments

 1. İsmail Çebiçci(turancı kartal)
  24th Ara 2012

  *Eksikliğini hissettiğimiz ve doldurulması gereken boşluklardan önemli olan bir boşluğu dolduracağına inandığım ÜLKÜCÜ YAZARLAR DERNEĞİ,Camiamıza-Milletimize-Türk Dünyasına hayırlı uğurlu olsun.
  **Bu hayırlı işte önderlik eden hepsi birbirinden değerli kardeşlerimi içtenlikle tebrik eder;Cenab-ı Allahtan, bu güzel atılımınızda başarılar dilerim.
  ***Bu önemli azim ve gayretlerinizde bizlere düşen, elimizden geldiğince sizlere yardımcı olabilmektir.
  ____________Allah(c.c)e emanet olun değerli arkadaşlarım____________

Leave a comment