# Etiket
##GENEL

Osman Yüksel SERDENGEÇTİ: ÖZLEDİĞİM ÂLEM!.

ÖZLEDİĞİM ÂLEM!.

Osman Yüksel SERDENGEÇTİ

 

Bir âlem özlüyorum: Asr-ı saadet gibi, ebedi faziletlerin,

kavi imanların, temiz vicdanların hüküm sürdüğü bir âlem!..

Bu âlemin sakinleri, kelimenin tam ve hakiki mânasıyle insan

olsun. İçleri huzur, dışları nur ile dolsun!.. Geceden başka karanlık, gök gürlemesinden başka gürültü görmesinler, duymasınlar.

Bir âlem özlüyorum ki : Orada kadınlar, dıştan kızarmasın, boyanmasınlar. Yüzlerine bakınca kızlık ve gerçek kadınlığın kendine has, o güzel edepli utancıyla içten kızarsınlar. Kadın sokakta yırtık yırtık dolanmasın, erkeklerle dalaşmasın. Özlediğim âlemde kadın, sözde inkılâpçıların, sokakta kafeslemek için kafes arkasından kurtardıkları kadın, hayvani ihtirasların dindirildiği bir zevk aleti haline, piyasanın en bol,en ucuz metaı haline getirilmesin. Dairelerde kadın, zani bakışların, şehevi akışların istilasına uğramasın. Kadın evinin dairesinden çıkmasın. Yuvasının aşığı, evinin ışığı olsun. “Cennet anaların ayakları altındadır.” sözünün sırrına erişsin; ana olsun.

Bir âlem özlüyorum ki : Orada erkekler, evinden başka hâne bilmesin. Aileyi bir gaile, çocuklarını çekilmez bir dert gibi görmesin, bu hale getirmesin. “Evlât kokusu cennet kokusudur” hadisi ile duygulansın. İçi cennet, dışı cennet olsun; cinnet olmasın. Erkek kendi karısından başka kadın, kadın,  kadın kendi kocasından başka erkek tanımasın, sevmesin. Ailenin reisi olan erkek, ayarlı kararlı, kavi, metin vakarlı, çalışkan olsun. Yuvanın kurucusu kadın, temiz, cefakâr, vefakâr, sabırlı, saygılı, sevgili olsun.

Bir âlem özlüyorum ki: Orada gençler, orada delikanlılar, deli denizler gibi, dalgalanıp coşanlar, mukaddes bir davanın peşinden koşanlar olsunlar. Âlemlerin Rabb’ına inansınlar. Küçük dalgaları, dalga geçmeyi, kaldırım sevdasını bıraksınlar. İman denizlerinin büyük dalgalarında, sonsuzlukta kaybolsunlar; varolsunlar. Büyük davalarla davalansın, ulvi sevdalarla sevdalansınlar. Orada gençler, orada gençlik imandan kaleler gibi, canlı hisarlar gibi, dimdik, dipdiri dursunlar. Bu kaleyi, bu hisarı hiç bir kuvvet aşamasın. Onların temiz kalblerinde Allah – Millet – Vatan sevgisinden başka sevgi yaşamasın.

Bet beni* hurırnufl, gözlerinin altı morarmış, sarsak, çarpık, titrek, baylunadan bitmiş, hıtraeden tutanmış gençler..

Ağızları rakı, ayaklan ter dtmbebalar moruk”, çocuklar “zamamı” ûimaaınlar. N«uller birbirini tamam, anladın. «evsinler,,,

Öyle bir âlem özlüyoruz ki, Orada idarecilik, mtdtncılık halinden çıksın. klemur 4mmımt uatüue bor köle, bir ufak

SÇ.fc. drgll, vazife aekıyLa* iç nizamıyle. kaJptea, gönülden b*gUuutn. Amirler, üstler hükmetmesin Sıuk« Allahın., vicdanın, kanunun hükmünü yerine

  1. > Lırsuder. Zira «•‘rçek hüküm unundur, gerdek büyük «Itır, ı terke*, bütün insanlar, kendilerim a*;ın. kendilerinden Uaıun

hâkim kadir, her yerde, her zaman hazır nazır »lan rahman ve rahim bir Allahın varlığı m

kabul etom! i Jam-.a her yerde ve her ıjeydc onu ıt<jraün, onu

bibin-. Bütün bağlar *ad#c* ve .-adere unun huzurunda eğiktin!

l*te kuz, buyk bir âlem istiyorum Hamurlar, âmirler faaliyet*

A£ul*n rakı, ayakları ter, doolan pıalik kokan gençler ; böyle gençler y«k bizim âlemimi*’de L.

Görüyorum ki, korkunç bir yıkım olmuş!. Cemaatlar dağıtılmış, mabetler kapatılmış, ulu ve ulvi bütün kanaat sahipleri

katliam edilmiş, bdn yıllık mukaddesat çığneıumşî. Allaha

giden bütün yollar, *rr kuvvetler, kütü niyetler tarafından tutulmuş, İntan cephelerinin sesi susturulmuş, gençlik korkunç

bir boşluğa atllmjşî. Kıraı kahvelerde zamanını öldürüyor, kimi hayatı rakı şikesinde görüyor. meyhanelerde varlığını kadeh kadeh içip, kendinden geçip tüketiyor, kimi Mriema ve

tiyatroya düşkün!.. Kiminin aklı ayakta. Ayak takımlarında

yer almtij Heyecanı, kanaati bir

hır topun arkHMnda yuvarlanı-

yor, bir ağa takılıyor Böyle

gençlik yok benim özlediğim

âlemde,,.

Öyle bir âlem özlüyorum ki !

Bu alemde analar “koçakan”

ru? Memurlar, âmrler. a*kıyetf

terini, n»aju;ı aslilerine göre

ayarlamasınlar H:ç kı w aalı-

nı aaUamultt. Bir suuttim yükselmek için, bir metre eğilen

başUr, baş olmaktan çıksın.

Baş. yennı ayağa terketn*e*ın

Söz ayağa düşmesin. Dalkavukluğa nyaya ın»atdan putliiştırmjğa giden bütün yollar

kapanımı. kimlerden. rtaımlerden. peklilerden, elhazer,. Özlediğim âlem böyle bir âlem! .

Öyle bir âl<-ro i»ıHi.wım kı r

Orada siyasi partiler patırtı

yapmanın, Birbirlerine çamur

atmamı, Birbirlerinin hızını

kepmesin birbirlerine kıisme■-H. Birbirlerini deat^kl*-^ mler,

köslvklentesunler. Seçimîrrde,

* Sen ası lam *en büyüksün sana inanıyoruz. *aıı». giivemyortız., iten ne istersen onu yapacağız r*ıbn ioalerle milleti çd*kf>

çıkarıp hltey* *aj’limanın oy

avcılığı yakılmasın.

Öyle bar âlem istiyorum kı

Orada adalet omda demokrasi,

Hz. Öroerdr teeellı eltiğı gibi et-

  1. kı””nİ111′ ulz fakat oz oUun.

Yabancı memleketlerden roman

tecrcme eılılır gibi edilmesin.

Yabancı ve yalancı yollardan

gidilmesin. Halkın dı umden,

halkın vicdanından, balkın için-

den  Kanunlar bak niza-

mına uygun ula un. Mahkemelerden “Bugün git, yarrn gel” levha» kalkam.

Oyle bir âlem özlüyorum ki :

Orada servcü luç kimse, hiç bir

vesile ile *«rre âlet edemeam Paraya ve paralıya tanınan sonsuz imtiyaz kaldırılsın. Herkes

alnının terim, elinin emeğim yesin. Scfabet ve sefalet yanyana.

yürümesin. Kimise mala, mülke

ebedi muş gibi sarılmasın. Onu

Allahın bir nimeti, emaneti bil-

sin ve o yolda sarf etsin…

Oyle bir âlem özlüyorum kı :

Orada ■n««ni»r fani olduklarım

bılamler. Yolcular gibi ola unlar.

Her türlü kötü ıhtırası bırak-

sınlar. “Mal sahibi, mülk sahi-

bi, Kani bunun Uk sahibi?” ha-

kikatim anlatanlar. Herşeyın ü-

kını ve sonunu düşünsünler..

Oyle bir âlem özlüyorum ki :

Orada maarif, orada mektepler,

terbiye ve telkin müeaseselerı

cemiyete insan yetiştirsinler.

Diplomalı, vesikalı cahiller değil. Hocalar gerçek mürşit, talebeler gerçek mürit olsunlar.

“Beşikten mezara kadar ilim”,

“İlim «enin kaybolmuş malındır”, Bana bir kelime öğretenin

ben kırk yıl kölesi olurum” sözlerinin kutsiyetini takdir etsinler.

Oyle bir âlem ölilüyorum ki:

Orada ilimler zalimlerle birleşmesin. Alimler bügilerını kötü

yolda kullanmasınlar. Politikacıların, paracıların, i» tıf çilerin

kirli maksatlarına hizmet etmesinler. Alimler hakikata, sanat-

kârlar güzele, kanunlar hakka

sadık kalsınlar.

Oyle bir âlem özlüyoruz ki:

Orada sudan, ayrandan ba^ka

bir «ey içilmesin. Kafa çekilmesin, esrar çekilmesin, bıçak çe-

kilmesin, kılmç çekilmesin, nutuk çekilmesin!…

Oyle bir âlem özlüyorum ki :

Orada neşriyat, matbuat, orada

A

kitap, orada hıta»,. Hakka, hakikate uysun. Fertler değd, dertler konuşsun, korkak, alçak, po-

lıUkacüar değil, mertler konuşsun. Yazsın, yaysın. Yazılanlar,

neşredilenler milletin alın yazısı. yürek sızısı olsun!.. Zayıf tutulsun!. Lhl tutulmasın. Ağızlar ceplere bağü olmasın! Cepler açüınca fçıin«»mn ‘ Haksızlık karşınında susan dilsiz şeytandır” hadisinin yükü altında

kimse kalmasın. Yazanlar, basanlar, yayanlar, şeytan değil.

uman olsunlar. Kâr hırsı, şöhret hırsı, politika hırsıyla hareket etmesinler. Aşsğılık duygulan gıcıklayıp, mideleri kanştınnasuılar. Hakka, halka dayansınlar. Baldır – bacak ticareti yapmanın, iki yüzlü paraya

tapmasınlar. Ruha, kalbe, akla

hitap etsinler..

Öyle bir âlem ozlüyorum kı :

Orada nisanlar topraktan ayrılmasınlar. Küçük, temiz, mütevazı evlerde barınsınlar. Beton

ve çelik kesafetinden, bina ve

zina medeniyetinden kurtulsunlar. Yiyecekleri sade, giyecekleri sade olsun. Teferruat, merasim ve câh hareketlerle insan

tabiatını bozma* mİ ar. Her şey

kendilimden gelsin, herşey

kendiliğinden olsun..

öyle bir âlem özlüyorum kı :

O âlemde milletler, devletler,

gökteki yıldızlar gibi kendi mahreklerinde seyretsinler. Çatışmasın, çarpışmasın, dönüşmesinler. Ayrı ayrı milletler, renk

renk ırklar, tıplu güneşin ayaları gibi, bir mihver, bir aşk.

bir hakikat etrafında, Halikın

etrafmda kendilerinden geçercesine dönsünler.. (Nevtou çarkı gibi). Renkler, ırklar, milletler kaynaşsın devletler anlaşsınlar. Bir Allah, bir âlem, ve

bütün insanlar.. Büyük ahenk,

büyük din, büyük nizam!, özlediğim âlem budur.

SCKUCNUEVTI hniıs MU»

mecmuamıııu b*r luııda bıl»uk 1<1U<<U1»! »ald Nur hazretle

Hala ha» ılısdu, <li» «omdan,

■ımlıkrıurleıılrkl ıııudafaaltuınd«« ho>ecanlı »akneler. ı..»nk.

İKİvr nakledecek Ur. Okuyucularımıza müjdeleriz.

;