Ülkücü Bellek

"KİTAP OKUMUYORSANIZ, TARTIŞMAYALIM!.."

Ülkücü  Bellek
YENİLER
Yasal Bilgilendirme ve Uyarı
Yasal Bilgilendirme ve Uyarı Bu sitede linklerine yer verilen eserlerin...
Hoca Ahmed Yesevi / Divan-ı Hikmet 8. Baskı Kitabevlerinde…
Hoca Ahmed Yesevi / Divan-ı Hikmet [ Aktaran: Dr....
Hayati BİCE: TÜRKİSTAN RÜYASI
Hayati BİCE TÜRKİSTAN RÜYASI 3. Baskısı ÇIKTI !..    ...
Kitab-ı Dede Korkud (Dresden Nüshası)
Kitab-ı Dede Korkud (Dresden Nüshası) Buradan okuyabilir ve bilgisayarınıza...
Ziya GÖKALP: Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak
Ziya GÖKALP: Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak http://ulkucubellek.com/ZIYAGOKALPTIM/tim.html Ziya Gökalp’in 1918...
Alparslan TÜRKEŞ: 9 IŞIK VE TÜRKİYE
Alparslan TÜRKEŞ: Dokuz Işık ve Türkiye  Kervan Yayınları/1976   ...
Ziya GÖKALP: Makaleler-IV.Cild
Ziya GÖKALP: Makaleler-IV.Cild Ziya Gökalp’in İSLAM, İçtimaiyat, Halka Doğru...
“Güldür Yüzümü, Mevzu Derin”
Doktorlar da Yazar: “Güldür Yüzümü, Mevzu Derin”  -Dr. A....
Şahsenem’in Gözyaşları
Şahsenem’in Gözyaşları Dr.Hayati BİCE   Türk Ocakları’nda iki yıldır...
ELMA ve BIÇAK üzerine -Adnan Şenel ile Mülâkat-
ELMA ve BIÇAK üzerine Adnan Şenel’le mülâkat – Kısa...
Dr. Hayati Bice / BÜTÜN ESERLERİ
Dr. Hayati Bice / Bütün Eserleri DR. HAYATİ BİCE...

Ağustos 15, 2012
Ülkünet Projesi ve Milliyetçi Düşüncenin Ana Kaynaklarına Dönüş / Mehmet Kaan ÇELEN

Ülkünet Projesi ve Milliyetçi Düşüncenin Ana Kaynaklarına Dönüş

 Mehmet Kaan ÇELEN

Ülkünet Projesi ve Milliyetçi Düşüncenin Ana Kaynaklarına Dönüş Milliyetçi kurumların bugüne kadar Türk milliyetçiliğine mahsus bir ihtisas kütüphanesi, arşiv, müze veya çağın imkânlarından faydalanarak dijital bir veritabanıteşkîl etmemiş olması sebebiyle Türk milliyetçiliğine ait kaynaklar dağınık durumdadır.

Bir mensubiyet şuuru olarak Türk milliyetçiliğinin tarihini, bütün modernist milliyetçilik kuramlarına inat, Türk milletinin tarihiyle yaşıt addetmemizde hiçbir beis yoktur ancak fikrî ve siyasî bir hareket olarak Türk milliyetçiliği görece çok yeni bir olgudur ama yine de küçümsenemeyecek bir mâziye sahiptir. Modern dönem Türk milliyetçiliği düşüncesinin köklerini ararken, hiç olmazsa bir yandan devletimizin imparatorluk çağının son asrına, diğer yandan imparatorluk haricindeki Türklerin Usûl-i Cedid hareketine kadar gitmek iktizâ eder. Türk milliyetçiliği düşüncesinin bir buçuk asırlık tarihi, Türk tarihinin de en sancılı dönemine tesadüf etmesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu uzun mâzinin muhasebesini yaparak birikimini ortaya koyabilmek, bilhassa Türk milliyetçiliğinin içerisinde bulunduğu varsayılan fikrî durgunluğu aşabilmek açısından büyük ehemmiyeti haizdir.

Collingwood, “her yeni kuşağın, tarihi kendine göre yeniden yazması gerekir1 diyor. Türk milliyetçilerinin genel olarak Türk tarihini, özel olarak ise kendi tarihlerini, yâni Türk milliyetçiliğinin tarihini sürekli yeniden düşünerek, zihinlerinde sürekli yeniden canlandırarak, değişen şartlar ve meseleler muvacehesinde tarihi sürekli yeniden kurarak, “geçmiş, bugün ve gelecek arasında bitmez tükenmez bir diyalog2 tesis etmeleri gerekmektedir. Bunun için Türk milliyetçilerinin, kendi ana kaynaklarıyla, kendi tarihleriyle sürekli temasa gelmeleri gerekmektedir. Bu temasın fizikî şartları bugüne kadar maalesef oluşmamıştır. Türk milliyetçiliğinin ana kaynakları arasındaki pek çok metin unutulduğu gibi süreklilik içeren bir tarih modeli de mensuplarını kuşatacak ölçüde geliştirilememiştir. Bu itibarla Türk milliyetçilerinin önünde, unutulmuş ana kaynakların tekrar sürüme sokularak milliyetçi düşünceye yeni bir yaratıcı güç kazandırılması ve Türk milliyetçiliği tarihinin esaslı bir şekilde modellenerek Türk milliyetçilerinde tarihî derinlik şuurunun güçlendirilmesi gibi iki hayatî mesele vardır.

 

Öncelikle Türk milliyetçiliğine ait kaynakların derlenip toplanması gerekmektedir. Milliyetçi kurumların bugüne kadar Türk milliyetçiliğine mahsus bir ihtisas kütüphanesi, arşiv, müze veya çağın imkânlarından faydalanarak dijital bir veritabanıteşkîl etmemiş olması sebebiyle Türk milliyetçiliğine ait kaynaklar dağınık durumdadır3. Hatta kaynaklarımızın sağlıklı bir envanteri dahi yoktur. Kaynakların toplanması işi 4-5 yıl öncesine kadar belki çok külfetli ve meşakkatli bir iş olabilirdi ancak günümüzde dijitalleştirme ve dijital depolama imkânlarının gelişmesi bu hususta umut vericidir. Velhasıl eski yazı eser ve belgelerden başlayarak Türk milliyetçiliğinin tarihine ait bütün kaynak ve vesikalar hiç olmazsa dijital bir kütüphane ve arşiv içerisinde toplanmalıdır.Türk milliyetçiliği hareketi içerisinde yer almış şahıslara ait kitap, yazı, hatırât, mektup ve her türlü şahsî evrak; milliyetçi kurum ve kuruluşlara ait belgeler; Türk Derneği, Genç Kalemler, Türk Yurdu, Halka Doğru, Millî Tetebbular, İslâm Mecmuası, Yeni Mecmua gibi ilk mecmua koleksiyonlarındanÇınaraltı, Orkun,Ötüken, Devlet, Hergün, Töre, Çaylak, Genç Arkadaş, Bizim Ocak, Ülkü Ocağı’na kadar bütün milliyetçi süreli yayınlar; fotoğraf, poster, davetiye, risale, video gibi her çeşit belge bu arşiv içerisinde tarihe karşı bir vazife olarak muhafaza edilmeli ve Türk milliyetçileri ile Türk milliyetçiliği üzerine çalışacak ilim erbabının hizmetine açılmalıdır.

Türk milliyetçiliğine ait kaynak ve belgelerin herkesin kullanıma açık dijital bir kütüphanede toplanması ve unutulmuş metinlerin tekrar dolaşıma girmesi, milliyetçi düşünceye bir canlılık getireceği gibi Türk milliyetçiliğinin tarihine dair daha derin, esaslı, kuşatıcı ve güven telkin eden bir tarih şuurunun vücut bulmasına da vesile olacaktır. Böyle bir dijital arşivin, milliyetçi düşünceye en az birincisi kadar önemli ikinci ve dolaylı bir hizmeti daha olacaktır. Şüphesiz Türk milliyetçiliğinin tarihi, Türk milliyetçileri kadar Türkiye’nin yakın tarihini çalışan ilim erbabını da alâkadar etmektedir. Türkiye’de akademik araştırmaların önündeki en büyük mesele uzun, yorucu ve külfetli kaynak toplama sürecidir. Türk milliyetçiliğine ait ana kaynakların toplu bir şekilde ilim adamlarının hizmetine sunulması, milliyetçilik araştırmalarının hem nicelik hem de nitelik olarak gelişmesine hizmet edecektir ki milliyetçilik üzerine yapılacak akademik çalışmaların milliyetçi düşünceyi de besleyeceği izahtan vârestedir.

Bütün bu mülahazaların ışığında muhterem büyüğümüz, “Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi”nin değerli yazarı, sevgili hocamız İskender Öksüz’ün himmetiyle; sevgili Hakan Paksoy ve Ömer Faruk Beyceoğlu ağabeylerin insanüstü gayretleriyle ve Sayın Sadi Somuncuoğlu’nun değerli katkılarıyla bir “Türk Milliyetçiliği Dijital Kütüphanesi ve Arşivi” projesi olan “Ülkünet” hayata geçirilmiştir. İskender Hocanın yönetimindeki “Ülkünet”, Türk milliyetçiliğine ait artık bulunması zor ve telif hakları açısından da sıkıntı yaratmayacak kitap, mecmua, gazete,  risale, makale, sempozyum-kongre bildirisi, tez ve belge gibi kaynakların toplanarak internet üzerinden erişime açılması amacını taşıyor. Proje henüz çok yeni, ancak şimdiden hatırı sayılır bir arşiv vücut bulmuş durumda. Töre Dergisi ve Devlet Gazetesi’nin hemen hemen bütün sayılarına; Türk Derneği, Genç Kalemler, Türk Yurdu, Halka Doğru gibi Türk milliyetçiliğinin ilk dönem yayınları arasında yer alan eski yazı mecmua koleksiyonlarına, Ziya Gökalp’in Diyarbakır’da neşrettiği Küçük Mecmua’nınbütün sayılarına, onlarca eski yazı kitap ve makaleye, İskender Hoca’nın Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi’ne, Çınaraltı Mecmuası’nın bazı sayılarına, çeşitli arşiv belgelerine, TBMM zabıtlarından seçilmiş önerge ve konuşma metinlerine, yüzlerce bibliyografik eser künyesine, çeşitli tez ve akademik makalelere arşiv üzerinden erişmek mümkün. Türk milliyetçilerinin projeye sahip çıkması durumunda Orkun, Bizim Ocak, Ülkü Ocağı, Genç Ülküdaş,Ötüken, Türk Yurdu, Çaylak gibi Türk milliyetçiliği tarihinin artık birer belgesi hükmünde olan süreli yayınların, Milliyetçiler İlmî Seminerleri, 12 Eylül Duruşmaları, Tarım Kentleri gibi artık piyasada baskısı kalmayan ve telif sorunu çıkarmayacak kitapların, milliyetçi yazarlara ait tez, makale, bildiri gibi çalışmaların, velhasıl Türk milliyetçiliğine ait her çeşit belge ve dokümanın zamanla arşive yükleneceğini umut ediyoruz.

Türk milliyetçiliğine ait kaynaklar derlenip toplanırken milliyetçi düşünceye canlılık kazandırabilmek için eş zamanlı olarak farklı faaliyetlerin de yürütülmesi gerekmektedir.  Meselâ Türk milliyetçiliğinin ana kaynakları hükmündeki pek çok eski yazı (Osmanlıca) eser, yeni yazıya çevrilerek büyük çoğunluğu Osmanlıca okuyamayan milliyetçi kamuoyuna ve ilim camiasına takdim edilmelidir. Ülkünet projesinin amaçlarından biri de oluşturulacak gönüllü çeviri grupları yoluyla bu hizmeti de deruhte etmek. Son yıllarda Türk Derneği4, Genç Kalemler5, Türk Yurdu6, Küçük Mecmua7, 1928 Türk Yılı8 gibi çok önemli kaynakların yeni yazıya çevrildiğine şahit olduk. Bu faaliyetin aralıksız ve artarak devam etmesi şart. İkinci olarak, İsmail Kara’nın “Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi9 eserine benzer bir çalışma, “Milliyetçi Düşünce10 adı altında yapılmalı ve Türk milliyetçiliği düşüncesine ait özenle seçilmiş metinler derlenerek tekrar geniş okuyucu kitlesiyle buluşturulmalıdır. Ülkünet’in böyle bir çalışma için hazır bir zemin teşkil edeceği ortadadır. Üçüncü olarak, Türk milliyetçiliği hareketi içerisinde yer almış şahısların biyografilerinin, milliyetçi düşünce adamlarının eserlerine ait tanıtıcı maddelerin, milliyetçi düşüncenin temasta bulunduğu ırk, millet, milliyet, kültür, medeniyet, tarih vs. gibi kavramlara dair incelemelerin yer alacağı bir “Türk Milliyetçiliği Ansiklopedisi” hazırlanmalıdır. Ülkünet’in bu vazifeyi de yükleneceği ifade edilmektedir. Kısacası yolumuz uzun ve çetin… Ülkünet bu çetin yolda atılmış büyük bir adım…Ülkünet, www.ulkunet.com adresinde, Türk milliyetçilerinin ilgi ve desteğini bekliyor…

 

*Resimler Ülkünet arşivinden alınmıştır.

_____________________________

1 R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Çeviren: Kurtuluş Dinçer, (Doğu Batı Yayınları), 4. Baskı, Ankara 2010, s. 326.

2 Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, Çeviren: Misket Gizem Gürtürk, (İletişim Yayınları), 12. Baskı, İstanbul 2009, s. 35,78, 140.

3 Bir istisna olarak 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü bünyesinde bir Türk Milliyetçiliği Kütüphanesi kurulduğunu ifade edelim.

4 Yedi sayı yayımlanan Türk Derneği, Cüneyd Okay tarafından yeni yazıya çevrilmiştir. Bakınız: Türk Derneği, (Akçağ Yayınları), Ankara 2006.

5 Genç Kalemler koleksiyonu, İsmail Parlatır ve Nurullah Çetin tarafından yeni yazıya aktarılmıştır. Bakınız: Genç Kalemler Dergisi, (Türk Dil Kurumu Yayınları), Ankara 1999.

6 Murat Şefkatli’nin editör, Arslan Tekin’in yayın kurulu başkanı ve Mehmet Özden’in akademik danışman olarak bulunduğu bir ekip tarafından, Türk Yurdu’nun ilk 22 cildi eski yazıdan yeni yazıya aktarılmıştır. Bakınız: Türk Yurdu, 17 Cilt, (Tütibay Yayınları), Ankara 1998.

7 Küçük Mecmua Şahin Filiz tarafından yeni yazıya aktarılmıştır. Bakınız: Ziya Gökalp, Küçük Mecmua, 3 C., (Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları), Antalya 2009-2010.

8 Akçuraoğlu Yusuf tarafından toplanan Türk Yılı 1928, Arslan Tekin ve Ahmet Zeki İzgözer tarafından yeni yazıya çevrilmiştir. Bakınız: Türk Yılı 1928, (Türk Tarih Kurumu Yayınları), Ankara 2009.

9 Bakınız: İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, 3 C., (Kitabevi), İstanbul 1997-1998.

10 Beşir Ayvazoğlu, böyle bir antoloji hazırlamaya niyetlendiğini, hattâ antolojiye girecek metinleri bile belirdiğini ancak daha sonra projeyi rafa kaldırdığını ifade ediyor. Beşir Ayvazoğlu,Tanrıdağı’ndan Hıra Dağı’na Milliyetçilik ve Muhafazakârlık Üzerine Yazılar, (Kapı Yayınları), İstanbul 2009, s. X.

www.turkyorum.com

Bir Cevap Yazın

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien